Verstinn wierklech nët firwaat d’Café’en an d’Resto’en

Verstinn wierklech nët firwaat d’Café’en an d’Resto’en nach dese Weekend opgelooss huet. Wann ech et richteg verstinn, geet et dremms Zäit ze gewannen. Doduerch ass Zäit verluer ginn während deem d’Belge direkt Mesuren ergraff huet.